opinion

  • TYYPPI: ydinelementti mielipiteisiin ja samaa mieltä olemiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: asioiden tila, jonka henkilöt ajattelevat olevan totta ja joka on heidän näkökulmastaan riippuvainen
  • ESIM: Ja me olimme SAMAA MIELTÄ hänen kanssaan, että hän oli rehellisesti ansainnut rahansa. (Be_in_agreement_on_assessment)

Esiintyy kehyksissä

Be_in_agreement_on_assessment, Opinion

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback