operator

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin entiteetti, joka operoi jotakin systeemiä tai sen osaa, Prison-kehyksen tapauksessa elementti viittaa hallinnon tasoon, jolla rangaistuslaitosta hoidetaan
  • ESIM: Valtio HALLINNOI kouluja ja siksi juuri valtio ja raison d'etat päättivät faktojen valinnasta sekä kansallisen historian käsitteestä määritellen sen valtion historiaksi. (Operating_a_system)
  • Valtion rangaistuslaitosten rinnalla löytyy myöskin kunnallisia VANKILOITA. (Prison)

Esiintyy kehyksissä

Operating_a_system, Prison

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback