old_tool

  • TYYPPI: ydinelementti Change_tool-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: vanha työkalu, jota agentti on aiemmin käyttänyt
  • ESIM: Heinäkuussa hänet SIIRRETTIIN sairaalasta kotiinsa Jokohamaan. (Change_tool)

Muita huomioita

  • asia jota käytetään voi olla työkalu myös hyvin abstraktilla tasolla, esimerkiksi keino tai paikka

Esiintyy kehyksissä

Change_tool

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback