old_order

  • TYYPPI: ydinelementti Change_of_leadership-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa poliittista järjestystä, joka oli vallalla ennen johtajan vaihtumista
  • ESIM: Näytelmäkirjailija Havel on rohkea ihminen, jonka kaltaisten ansiosta itäisen Keski-Euroopan kansat KUKISTIVAT diktatuurit . (Change_of_leadership)

Esiintyy kehyksissä

Change_of_leadership

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback