offspring

  • TYYPPI: ydinelementti Birth_scenario-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: elävä olento, jonka vanhemmat tuottavat
  • ESIM: Lisäksi Marxien kotiapulainen Helene Demuth SYNNYTTI pojan , jonka isä oli Karl Marx . (Birth_scenario)

Esiintyy kehyksissä

Birth_scenario

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback