official

  • TYYPPI: ydinelementti Appointing-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin henkilö, esimerkiksi viranomainen, joka määrätään johonkin tehtävään
  • ESIM: Viljo Vahtera oli VALITTU tarkastamaan yhtiön 1947 vuoden tilejä. (Appointing)

Esiintyy kehyksissä

Appointing

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback