offense

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti rikollisiin tekoihin ja niistä tuomitsemiseen ja rankaisemiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: lainvastainen, rikollinen teko johon joku on syyllistynyt tai josta jotain henkilöä epäillään
  • ESIM: Poliisi PIDÄTTI molemmat räjäytyksestä epäillyt henkilöt toisen pakoyrityksen jälkeen. (Arrest)

Esiintyy kehyksissä

Arrest, Arson, Forgiveness, Imprisonment, Offenses, Pardon, Sentencing, Severity_of_offense, Try_defendant, Verdict

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback