offender

  • TYYPPI: ydinelementti rikollisiin tekoihin ja vääryyksiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka on tehnyt tai jota syytetään jostakin vääryydestä tai rikollisesta teosta
  • ESIM: Nielsen tuomittiin v. 1943 12 vuodeksi vankeuteen, mutta hänet ARMAHDETTIIN 8 vuoden vankeusajan jälkeen. (Pardon)
  • Hän on halunnut KOSTAA minulle aina siitä lähtien, kun murskasin hänen nenänsä. (Revenge)

Esiintyy kehyksissä

Clemency, Pardon, Revenge

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback