obstruction

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti asioiden näkyvyyttä tai piilossa oloa käsittelevissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin este, jonka taakse jokin entiteetti on joutunut tai asetettu ja joka estää sen näkymisen havainnoijalle
  • ESIM: Lisääntyvä pimeys ja tämän kaupungin ympäristön kivihiilisavu yhdessä PEITTIVÄT näkyvistä koko sen osan maisemasta, minkä hän halusi nähdä. (Eclipse)

Esiintyy kehyksissä

Eclipse, Hiding_objects

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback