obscuring_medium

  • TYYPPI: reunaelementti havainnointiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: ilmaisee jotain konkreettista väylää, jonka kautta tai läpi havaitseminen tapahtuu
  • ESIM: Illansuussa KATSELIN hotellin ikkunasta tuhansien pulmustenpyrähtelyjä. (Perception_active)

Muita huomioita

  • hieman samankaltainen elementtien direction ja path kanssa, mutta käyttö eroaa niistä

Esiintyy kehyksissä

Perception_active, Perception_experience

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback