obligation

  • TYYPPI: ydinelementti toimintaan sitoutumista ilmaisevissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: johonkin toimintaan sitoutumisen tai suostumisen ilmaus, jonka jotkin osapuolet tekevät
  • ESIM: Vuonna 1928 mainitut omistajat tekivät keskenään SOPIMUKSEN siitä, että otollisen tilaisuuden tullessa osakkeet myytäisiin yhdessä eikä erikseen. (Make_agreement_on_action)

Esiintyy kehyksissä

Be_in_agreement_on_action, Make_agreement_on_action

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback