obligated_party

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Being_in_effect

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai ryhmä, jonka pitää seurata jotakin säädöstä
  • ESIM: Weber itsekin toteaa, että hindulaisuus asettaa viisi käskyä, jotka KOSKEVAT kaikkia kasteja. (Being_in_effect)

Esiintyy kehyksissä

Being_in_effect

-- NiinaVai - 2015-02-04

Topic revision: r1 - 2015-02-04 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback