object

  • TYYPPI: ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: tavallisesti passiivinen, kehykselle keskeinen objekti joka on jonkin toiminnon tai huomion/arvioinnin kohteena: 1) esine tai asia, jonka toimivuutta havainnoidaan (Being_functional), 2) objekti, jonka ulottuvuuksia mitataan (Dimension), 3) entiteetti joka rikkoo jotain säädöstä esimerkiksi olemassaolollaan tai sijainnillaan (Legality), 4) objekti joka on jonkin rituaalin kohteena (Rite)
  • ESIM: Uuden kunnantalon PINTA-ALA tulee olemaan 4647 neliötä ja kuutiotilavuus 18920. (Dimension)
  • Suetzin kanava oli VIHITTY käyttöönsä marraskuun 19. päivänä kuusi vuotta aikaisemmin. (Rite)

Esiintyy kehyksissä

Being_operational, Dimension, Legality, Rite

-- NiinaVai - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback