numbers

  • TYYPPI: ydinelementti Adding_up-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: numerot tai asioiden lukumäärät, joita käytetään laskutoimituksessa
  • ESIM: Parhaan sahdin valinta tapahtui siten, että arvostelulautakunnan jäsenet panivat kilpailevat sahdit paremmuusjärjestykseen, jonka jälkeen pisteet LASKETTIIN YHTEEN. (Adding_up)

Esiintyy kehyksissä

Adding_up

-- NiinaVai - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback