number_of_possibilities

  • TYYPPI: reunaelementti Possibilities-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: mahdollisten tulevaisuuden tilanteiden lukumäärä
  • ESIM: Tämä on myös ainoa MAHDOLLISUUS luoda kehittymättömillä alueilla tätä kautta alueellisia talouden kiertokulkuja. (Possibilities)

Esiintyy kehyksissä

Possibilities

-- NiinaVai - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback