number

  • TYYPPI: ydinelementti Cardinal_numbers-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin luku tai numero
  • ESIM: Sijaintipaikkana on rakennuksen SEITSEMÄN kerrosta korkea keskusaula. (Cardinal_numbers)

Esiintyy kehyksissä

Cardinal_numbers

-- NiinaVai - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback