norm

  • TYYPPI: ydinelementti Compliance-kehyksessä
Onko tavallisesti ydin- vai reunaelementti (vai kumpi tahansa) ja esiintyykö vain tiettyä aihealuetta käsittelevissä kehyksissä (kuten oikeudenkäyntikehyksissä)

Määritelmä

  • KUVAUS: säännöt tai normit, joiden on tarkoitus säädellä henkilöiden käyttäytymistä ja toimintaa
  • ESIM: Myös Ruandan kapinalliset olivat luvanneet NOUDATTAA sopimusta lauantaista alkaen. (Compliance)

Esiintyy kehyksissä

Compliance

-- NiinaVai - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback