noisy_event

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti ääniin ja meluun liittyvissä esimerkeissä

Määritelmä

  • KUVAUS: tapahtuma, joka aiheuttaa ääneen
  • ESIM: Laatikot olivat aivan jonkun asunnon makuuhuoneen ikkunan kohdalla ja postin noutamisesta aiheutunut KOLINA häiritsi asukkaita. (Make_noise)

Esiintyy kehyksissä

Make_noise, Sounds

-- NiinaVai - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback