new_status

  • TYYPPI: ydinelementti Rite-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: uusi asema, joka voidaan myöntää henkilölle jossakin rituaalissa
  • ESIM: Edellisenä vuonna ensimmäiset ambopapit oli VIHITTY papin virkaan ja vuonna 1926 vedettiin lopullinen raja Angolan ja Lounais-Afrikan välille. (Rite)

Esiintyy kehyksissä

Rite

-- NiinaVai - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback