new_situation

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksissä, joissa entiteetti joutuu tai herää uuteen tilanteeseen

Määritelmä

  • KUVAUS: uusi, mahdollisesti odottamaton tilanne, johon entiteetti joutuu (Setting_out) tai josta hän löytää itsensä herätessään (Waking_up)
  • ESIM: Talon omistaja HERÄSI savun hajuun ja näki seinän välistä tulevan savua. (Waking_up)

Esiintyy kehyksissä

Setting_out, Waking_up

-- NiinaVai - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback