new_punishment

  • TYYPPI: reunaelementti Commutation-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: uusi, lievennetty rangaistus joka määrätään rikoksen tehneelle vanhan sijaan
  • ESIM: Itä-Suomen hovioikeus LIEVENSI tuomion kahdeksi vuodeksi ehdollista vankeutta. (Commutation)

Esiintyy kehyksissä

Commutation

-- NiinaVai - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback