new_member

  • TYYPPI: ydinelementti ryhmiin liittymiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai ryhmä, joka liittyy osaksi jotain ryhmittymää
  • ESIM: Osallistuttuaan jääkärinä maailmansotaan ja Suomen vapaussotaan hän LIITTYI suojeluskuntajärjestöön, jossa palveli aina järjestön lakkauttamiseen saakka. (Becoming_a_member)

Esiintyy kehyksissä

Becoming_a_member, Cause_to_be_included

-- NiinaVai - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback