new_duration

  • TYYPPI: reunalementti Change_event_duration-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: tapahtuman uusi pituus
  • ESIM: Lumetusiärjestelmä PIDENTÄÄ talvimatkailukautta 2-3 kuukaudella. (Change_event_duration)

Esiintyy kehyksissä

Change_event_duration

-- NiinaVai - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback