new_area

  • TYYPPI: ydinelementti Colonization-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: alue, jonka valtaajat asuttavat ja liittävät osaksi kotimaataan
  • ESIM: 1700-luvulla ranskalaiset siirtolaiset ASUTTIVAT joukon Antillien saaria , joille he tuottivat mustia työläisiä Afrikasta. (Colonization)

Esiintyy kehyksissä

Colonization

-- NiinaVai - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback