new

  • TYYPPI: ydinelementti korvaamiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin uusi entiteetti, joka korvaa aiemman
  • ESIM: Maaherrankadun ja Porrassalmenkadun varteen istutetaan uudelleen koivuja, mutta Vuorikadulla kuusi koivua VAIHDETAAN lehmuksiin , joita siellä on jo valmiiksi muutama. (Replacing)

Esiintyy kehyksissä

Replacing, Take_place_of

-- NiinaVai - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback