network

  • TYYPPI: ydinelementti Network-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: systeemi, joka koostuu solmukohdista sekä niiden välisistä yhteyksistä
  • ESIM: Valitettavasti tätä RAUTATIEVERKOSTOA on viimeisten 15 vuoden aikana supistettu ja myös sen kunnossapitoa on vähennetty. (Network)

Esiintyy kehyksissä

Network

-- NiinaVai - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback