nationality

  • TYYPPI: reunaelementti Behind_the_scenes-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: viittaa taitelijan kansallisuuteen, etnisyyteen tai pääasialliseen toimintalokaatioon
  • ESIM: Amerikkalaisena ELOKUVANTEKIJÄNÄ Spielbergille ei ole kelvannut pelkästään rautaristimäinen miesten luonnekuvaus sodan melskeessä, vaan tarjolla täytyy olla muutakin juonenpätkää ja missiota .

Muita huomioita

  • eroaa elementeistä origin ja ethnicity, nationality esiintyy vain tässä kehyksessä

Esiintyy kehyksissä

Behind_the_scenes

-- NiinaVai - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback