namesake

  • TYYPPI: ydinelementti Namesake-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai asia, jolla on sama nimi kuin lauseessa keskeisellä entiteetillä
  • ESIM: Joukkueen nestor on Keijo Tamminen ja kuopus hänen KAIMANSA Keijo Vuorinen. (Namesake)

Esiintyy kehyksissä

Namesake

-- NiinaVai - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback