name

  • TYYPPI: tavallisesti reunaelementti, toisinaan myös ydinelementti nimeämiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi esimerkiksi paikan, ihmisen, organisaation, yrityksen tai muun vastaavan. erisnimen
  • ESIM: Nähkää sulttaanien PÄÄKAUPUNKI Istanbul (Konstantinopoli). (Relational_political_locales)
  • Vielä 1960-luvun puolivälissä laulajatulokas käytti karjalaista RISTIMÄNIMEÄÄN Markku Puputti . (Being_named)

Esiintyy kehyksissä

Accoutrements, Aggregate, Appellations, Being_named, Biological_area, Buildings, Clothing, Containers, Fastener, Locale_by_use, Medical_conditions, Name_conferral, Natural_features, Organization, Political_locales, Referring_by_name, Relational_natural_features, Relational_political_locales, Roadways, Social_event, Weapon

-- NiinaVai - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback