mother

  • TYYPPI: ydinelementti Birth-kehyksessä (huom: nykyisin Birth_scenario)

Määritelmä

  • KUVAUS: naispuolinen olento, joka tuottaa jälkikasvua
  • ESIM: Lisäksi Marxien kotiapulainen Helene Demuth SYNNYTTI pojan, jonka isä oli Karl Marx. (Birth)

Esiintyy kehyksissä

Birth

-- NiinaVai - 2015-02-02

Edit | Attach | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2015-02-02 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback