money

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti rahaan, ostamiseen ja kaupantekoon liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: raha (esimerkiksi jokin tarkka summa), joka toimii kaupankäynnin välineenä
  • ESIM: Viisikymmentä vuotta vanhan sotilaskiväärin tai singon voi OSTAA 100-200 dollarilla. (Commerce_buy)
  • 1/6 kauppahinnasta on maksettava KÄTEISELLÄ tai asetettava laillinen vakuus. (Money)

Esiintyy kehyksissä

Commerce_buy, Commerce_collect, Commerce_pay, Commerce_sell, Money, Renting_out

-- NiinaVai - 2015-02-02

Topic revision: r2 - 2015-05-26 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback