mode_of_transportation

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti matkustamiseen ja saapumiseen/lähtemiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa välinettä tai tapaa, jolla toimijan liikkuminen paikasta toiseen tapahtuu
  • ESIM: Klo 17.20 suorittivat retkeilijät junalla MATKAN Mäntyluotoon, jonne osa retkeilijöistä lähti pyörillä klo 18. (Travel)

Esiintyy kehyksissä

Arriving, Departing, Travel

-- NiinaVai - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback