misdeed

  • TYYPPI: ydinelementti väärintekemiseen ja syyllisyyteen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: laiton tai sääntöjenvastainen teko, johon henkilö on osallistunut
  • ESIM: Kulosen mukaan lääninhallitus ei ole osoittanut hänen SYYLLISTYNEEN laiminlyönteihin . (Guilt_or_innocence)

Esiintyy kehyksissä

Guilt_or_innocence, Misdeed

-- NiinaVai - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback