method

  • TYYPPI: ydinelementti Assessing-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: tapahtuma tai menettelytapa, jonka avulla arvioija arvioi ilmiötä
  • ESIM: Kuluttajaryhmä ARVIOI uudelleen niiden tuotteiden laadun makutestissä . (Assessing)

Esiintyy kehyksissä

Assessing

-- NiinaVai - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback