message

  • TYYPPI: yleinen ydin- ja reunalementti

Määritelmä

  • KUVAUS: puhujan tuottama kommunikaatio, joka sisältää jotakin tietoa
  • ESIM: En ole vielä valmis määrittelemään hänen rooliaan Valkoisessa Talossa, mutta palaan asiaan pian, Clinton VASTASI asiaa kysyneille toimittajille. (Communication_response)

Esiintyy kehyksissä

Body_movement, Bragging, Candidness, Commitment, Communication, Communication_manner, Communication_means, Communication_noise, Communication_response, Convey_importance, Encoding, Gesture, Hear, Judgment_communication, Mention, Questioning, Request, Statement, Successfully_communicate_message, Telling

-- NiinaVai - 2015-02-02

Topic revision: r2 - 2015-05-04 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback