mental_content

  • TYYPPI: ydinelementti Remembering_information-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: sisältö tai tieto, jota entiteetillä on jostain asiasta ja joka on saatu kokemusten, tekojen tai informoinnin kautta
  • ESIM: Sanottakoon kuitenkin, että kunnallisissa tehtävissäni olen UNOHTANUT olevani rautakaupan toimitusjohtaja. (Remembering_information)

Esiintyy kehyksissä

Remembering_information

-- NiinaVai - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback