members

  • TYYPPI: ydinelementti ryhmiin ja liittoumiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: yksilöt tai ryhmät, jotka ovat liittyneet johonkin liittoumaan tai kuuluvat johonkin ryhmään ja jotka ilmaistaan lauseessa yhdessä
  • ESIM: Öjyn hinnan viime viikot jatkunut nousuralli on heijastanut pelkoja siitä, että öljynviejämaiden JÄRJESTÖ Opec jatkaa tuotannon supistuksiaan vielä maaliskuun jälkeenkin. (Organization)

Esiintyy kehyksissä

Alliance, Military, Organization

-- NiinaVai - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback