member_1

  • TYYPPI: ydinelementti Alliance-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai ryhmä, joka on liittynyt johonkin liittoumaan ja joka on lauseessa erikseen mainituista ryhmistä lauseen kannalta keskeisempi
  • ESIM: Vastauksessaan Saddam Hussein pyysi Syyriaa LIITTOUTUMAAN Irakin kanssa ja taistelemaan Persianlahdelle kerättyjä monikansallisia joukkoja vastaan. (Alliance)

Esiintyy kehyksissä

Alliance

-- NiinaVai - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback