member

  • TYYPPI: ydinelementti jäsenyyteen ja ryhmiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai ryhmä, joka on liittynyt johonkin liittoumaan
  • ESIM: Vaalimateriaali, johon sisältyvät mm. ehdokaslistat ja äänestysliput, postitetaan äänioikeutetuille JÄSENILLE samaan osoitteeseen kuin kuukausittainen asiakasomistajaposti Yhteishyvä-lehtineen. (Membership)

Esiintyy kehyksissä

Exclude_member, Membership, Rite

-- NiinaVai - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback