medication

  • TYYPPI: ydinelementti Cure-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: nautitty, käytetty tai injektoitu aine, joka on suunniteltu parantamaan potilas
  • ESIM: Onko syöpä PARANNETTAVISSA luonnonlääkkeillä? (Cure)
  • Niinpä amantadiini estää influenssan puhkeamista ja LIEVITTÄÄ taudinkuvaa ehkä joka toisella potilaalla, jos sitä annetaan jo alkaneen taudin hoidoksi. (Cure)

Muita huomioita

  • eroaa elementistä treatment

Esiintyy kehyksissä

Cure

-- NiinaVai - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback