means_of_gathering

  • TYYPPI: reunaelementti Information-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: toimintakeino tai metodi, jolla informaatiota kerätään
  • ESIM: Lenin piti Ranskan vallankumousta suurena edistysaskeleena edettäessä kohti sosialistista vallankumousta, ja nuoren Neuvostoliiton historiantutkimus keskitti erityistä huomiota jakobiinien historiaan, josta jotkut etsivät kokemusperäistä TIETOA sosialismin kehittämiseen. (Information)

Esiintyy kehyksissä

Information

-- NiinaVai - 2015-02-02

Topic revision: r1 - 2015-02-02 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback