means_of_communication

  • TYYPPI: reunaelementti Chatting-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: kommunikaation väline, jota keskustelun osapuolet käyttävät
  • ESIM: Kyllä sitä tässä on seurattu lehtien kautta ja onhan sitä Dufvan Riston kanssa JUTELTU puhelimessakin, Selin kertoo. (Chatting)

Esiintyy kehyksissä

Chatting

-- NiinaVai - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback