mass_theme

  • TYYPPI: ydinelementti joukkoihin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: jokin joukko tai ryhmä entiteettejä, joka on jollain tapaa liikeessä
  • ESIM: Heinäkuussa päätähti oli Juice, mutta Miljoonasadekin KERÄSI kuulijoita todella paljon.
  • Koko illan puhelin soi lakkaamatta ja vieraita VIRTASI taloon.

Esiintyy kehyksissä

Amassing, Mass_motion

-- NiinaVai - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback