manufacturer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Manufacturing (huom: nykyään producer)

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai yritys, joka tuottaa jotakin tuotetta
  • ESIM: Saimaan Tuotanto VALMISTAA laitureita, puutarhakeinuja, mökkien parviportaita ja muita puusepänalan tuoneita.(Manufacturing)

Esiintyy kehyksissä

Manufacturing

-- NiinaVai - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback