manipulator

  • TYYPPI: ydinelementti Manipulate_into_doing-kehyksessä, reunaelementti Closure-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: manipuloinnissa käytettävä entiteetti, eli joko tietoinen olento, joka manipuloi uhrinsa tekoon ilman uhrin tahtoa ja täydellistä harkintaa (Manipulate_into_doing), tai väline tai ruumiinosa, jonka avulla manipuloidaan jotakin kiinnikettä tai sulkijaa (Closure)
  • ESIM: Hän SUOSTUTTELI Imperion vaimokseen. (Manipulate_into_doing)
  • Nopein ja tottunein sormin Henry KIERSI AUKI ylimääräiset bensiinitankit sivuvaunussa ja täytti bensiinisäiliön. (Closure)

Esiintyy kehyksissä

Closure, Manipulate_into_doing

-- NiinaVai - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback