manifestation_of_bias

  • TYYPPI: ydinelementti Partiality-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: ilmaus tai teko, joka kertoo kuinka arvioijan ennakkoluulo tai asenteellisuus ilmenee heidän käytöksessään tai teoissaan
  • ESIM: Tätä käsitystä näyttää kansainvälinenkin PUOLUEETON historiantutkimus vahvistavan. (Partiality)
  • Usein tässä yhteydessä on ryhdytty vatvomaan sitä, onko tapahtunut PUOLUEELLISIA päätöksiä. (Partiality)

Esiintyy kehyksissä

Partiality

-- NiinaVai - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback