main_statement

  • TYYPPI: ydinelementti Concessive-kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: puhujan päätoteamus, jonka hän haluaa haastaa tai kyseenalaistaa osittain mutta ei kokonaan
  • ESIM: Kertojanakin hän on varteenotettava lahjakkuus, JOSKAAN ei vielä läheskään valmis mestari. (Concessive)

Esiintyy kehyksissä

Concessive

-- NiinaVai - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback