loser

  • TYYPPI: ydinelementti Beat_opponent-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai ryhmä, jonka häviää vastustajalleen
  • ESIM: Ruotsin maajoukkue PÄIHITTI suomalaisjoukkueen noin kolmella minuutilla. (Beat_opponent)

Esiintyy kehyksissä

Beat_opponent

-- NiinaVai - 2015-01-30

Topic revision: r1 - 2015-01-30 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback