locus

  • TYYPPI: yleinen reunaelementti kehyksissä, joissa toimija manipuloi tai aiheuttaa muutoksen jossakin entiteetissä

Määritelmä

  • KUVAUS: määrittelee tarkemmin paikan tai osan joko toimijassa tai toiminnan kohteena olevassa entiteetissä, jossa toiminta tapahtuu
  • ESIM: »Isä rakas, olen niin onneton», vaikeroi Irmeli PURISTAEN isäänsä kaulasta. (Manipulation)
  • Hän poltti savukkeen loppuun, MUSERSI sen sormissaan ja antoi katseensa liukua pitkin. (Reshaping)

Esiintyy kehyksissä

Cause_to_move_in_place, Grinding, Manipulation, Reshaping, Rope_manipulation, Setting_fire

-- NiinaVai - 2015-01-29

Topic revision: r1 - 2015-01-29 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback