location_of_sound_source

  • TYYPPI: reunaelementti ääniin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: sijainti josta ääni kuuluu ja jossa äänen tuottavan entiteetin ajatellaan sijaitsevan (itse entiteettiä ei välttämättä mainita ollenkaan)
  • ESIM: Iltavirret KAIKUIVAT hiippakuntien leirikylistä Salvosen rantamilta. (Sound_movement)

Esiintyy kehyksissä

Sound_movement, Sounds

-- NiinaVai - 2015-01-29

Topic revision: r1 - 2015-01-29 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback